Mediacje

Shake hands of opposites

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Mediacje ze względu na gałąź prawa:

cywilne

mediacje są prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, dotyczą one min.: podziałów majątku, spadków, sporów o zapłatę, podziałów współwłasności.

rodzinne

pomiędzy rodzicami, , ustalania kontaktów z dziećmi, alimentów, ustalenia zasad kontaktów z dziećmi niepełnoletnimi, separacji lub rozwodu, , ustalania zasad kontaktu między rodzicami oraz różnych innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

karne

dotyczą możliwych dróg postępowania wobec konfliktów, które regulowane są przez kodeks prawa karnego (np. kradzież, napad, rabunek, pobicie, uszkodzenie mienia). Opierają się na spotkaniach trzech stron – ofiary, sprawcy oraz mediatora.  Ideą mediacji karnej jest  sprawiedliwość naprawcza.

gospodarcze

mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, które dotyczą rozwiązywania konfliktów w sprawach  m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych kwestii w obrębie sporów wnoszonych do Sadów Gospodarczych

pracownicze

mediacje prowadzone pomiędzy pracodawcami a pracownikami, w obrębie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowania, mobbing, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

Nasi mediatorzy prowadzą mediacje sądowe i pozasądowe. Są oni bowiem uprawnionymi mediatorami z list mediatorów Sądów Okręgowych.